Informatie

stichting de veerkracht

Pilottraining De Compound

In augustus 2015 is de stichting een pilottraining “Herwin je Eigen Veerkracht” gestart met de bewoners van ´De Compound´. ‘De Compound’ is een project van Enter (Begeleid Wonen en Coaching).

Het betreft een groep oorlogsveteranen die getraumatiseerd terug zijn gekomen uit een of meerdere oorlogsmissies. Deze trauma’s hebben verstrekkende gevolgen, niet alleen voor de oorlogsveteranen zelf, maar ook voor hun naaste omgeving. Hierdoor zijn ze genoodzaakt uit hun omgeving weg te gaan en elders onderdak te vinden.

Speciaal voor deze oorlogsveteranen heeft de stichting de Veerkracht dit trainingsprogramma ontwikkeld, gericht op het versterken van hun veerkracht, het vinden van een doel in hun leven om uiteindelijk een soepele terugkeer naar de maatschappij te bewerkstelligen. Cursisten worden gestimuleerd om actief aan hun herstel te werken.

De training is in een eerder stadium uitgevoerd voor een gemengde doelgroep van zelfstandig wonende oorlogsveteranen. Na de evaluatie is het programma verder doorontwikkeld. De training omvat drie fases, iedere fase kent eigen leerdoelen. Aan het eind van iedere fase vindt een familiedag plaats. Deze dag wordt grotendeels ingevuld en georganiseerd door de cursisten en hun familieleden zelf.

De pilottraining met ´De Compound´ eindigt in oktober 2015. Naast ´De Compound´ werkt stichting de Veerkracht in dit programma samen met twee andere stichtingen die haar financieel ondersteunen te weten de regionaal werkende stichting It Kypmantsje en de landelijk werkende Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Geüniformeerden (Stimog). De ervaringen vanuit de pilottraining met een pionierende aanpak en werkmethodes worden door Stimog geheel of gedeeltelijk overgenomen bij landelijke trainingen die zij aanbieden aan hun doelgroepen.

Pilottraining voor ‘de partner van…’

In de praktijk is veelvuldig gebleken dat PTSS ook de partner treft, wat we dan ‘gevolgschade’ noemen. Hoewel begrip en aandacht van de partner de beste zorg is die een getraumatiseerde oorlogsveteraan zich kan wensen, beschikt niet iedere partner over de juiste eigenschappen en kennis om met PTSS om te gaan. Een fysiek en mentaal gezonde partner kan een getraumatiseerde partner helpen om het herstelproces en een soepele terugkeer naar de burgermaatschappij te versnellen.

Om die reden wil stichting de Veerkracht ook een programma aanbieden voor de partners van getraumatiseerde oorlogsveteranen om enerzijds hun weerbaarheid te vergroten en anderzijds handvatten aan te reiken om met PTSS om te gaan.

Pilottraining voor ‘de kinderen van…’

Getraumatiseerde ouders laten diepe sporen na bij de kinderen. Gelukkig zijn de laatste jaren meer onderzoeken hierover gedaan. Ook zijn er steeds meer verhalen over de tweede generatie in de publiciteit gekomen. Er wordt erkend dat kinderen van getraumatiseerde ouders zich eveneens een ‘tweedelijnstrauma’ kunnen ontwikkelen. Ze zijn kwetsbaarder dan kinderen wier ouders geen trauma’s hebben. Hierdoor zijn ze vatbaarder voor het ontwikkelen een of meerdere aanpassings-, persoonlijkheids- of stemmingsstoornissen. Voor deze doelgroep wil stichting de Veerkracht zich ook nadrukkelijk inzetten.

Gezinsprogramma

Om de harmonie, communicatie en samenwerking onder de gezinsleden te bevorderen of terug te brengen wil de stichting ook een programma ontwikkelen waar alle gezinsleden actief hieraan deel kunnen nemen. Bij voldoende financiële middelen wil de stichting in december 2015 of januari 2016 met een pilot van dit programma gaan draaien.